Nový rok nové ceny, takmer na všetky fotky so zľavou až do 40%!
Info Prihlásenie

Všeobecné obchodné podmienky

pre zmluvy o dielo na zákazkové fotoslužby uzavierané na diaľku (e-shop) prostredníctvom webového sídla 220volt.sk s.r.o. *www.220foto.sk (účinné od 1.1.2015)

1. Úvodné ustanovenia

1.1 Tieto obchodné podmienky 220volt.sk s.r.o. (ďalej len „220volt.sk s.r.o.“ alebo „Zhotoviteľ“) sa vzťahujú na zhotovenie tzv. fotoproduktov – najmä (i) (ii)fotoobrazov; (iii) (vyvolávanie) fotografií; (ďalej len „fotoslužba“) fyzickými alebo právnickými osobami (ďalej len „Zákazník“) prostredníctvom e-shopu Zhotoviteľa www.220foto.sk. 1.2 Ak je Zákazníkom Zhotoviteľa fyzická osoba, ktorá objednáva fotoslužbu na iný účel ako na podnikanie alebo výkon svojho povolania, považuje sa za spotrebiteľa. 1.3 Orgánom dohľadu nad predajom tovaru 220volt.sk s.r.o.. prostredníctvom e-shopu www.220foto.sk. je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj PO BOX 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra 1 odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor tel. č.: 02/ 58272 172, 02/58272 104 fax č.: 02/ 58272 170 http://www.soi.sk http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi 1.4 Zákazník týmto súhlasí s tým, že tieto obchodné podmienky v platnom znení budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo na zákazkové fotoslužby uzavieranej medzi Zhotoviteľom a Zákazníkom ohľadom zhotovovanej fotoslužby na diaľku prostredníctvom e-shopu www.220foto.sk. . Právny vzťah z uvedenej zmluvy o dielo na zákazkové fotoslužby sa ďalej riadi ustanoveniami Reklamačného poriadku, doplňujúcimi informáciami uvedenými na webovom sídle www.220foto.sk. a všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä Občianskym zákonníkom v prípade spotrebiteľa a Obchodným zákonníkom v prípade podnikateľa, zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení a zákonom 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v platnom znení a zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení. 1.5 220volt.sk s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia. Povinnosť písomného oznámenia zmeny týchto obchodných podmienok je splnená umiestnením na webovom sídle www.220foto.sk. 1.6 Tieto obchodné podmienky sú platné od 1.1.2015.

2. Objednávanie fotoslužby

2.1 Vytvorenie objednávky Zákazníkom je podmienené poskytnutím nasledovných údajov Zákazníka: (i) prihlasovacieho emailu, (ii) prihlasovacieho hesla, (iii) mena a priezviska fyzickej osoby, alebo obchodného mena právnickej osoby, alebo fyzickej osoby podnikateľa, (iv) adresy bydliska fyzickej osoby, alebo adresy sídla právnickej osoby, alebo fyzickej osoby podnikateľa. V prípade, ak Zákazník uvedie svoje IČO, má 220volt.sk s.r.o. za to, že Zákazník nakupuje ako podnikateľ, a nie spotrebiteľ. Uvedené údaje budú Zhotoviteľom použité na vytvorenie konkrétnej objednávky fotoslužby Zákazníkom, následné plnenie zmluvy o dielo na zákazkové fotoslužby a so súhlasom Zákazníka na priamy marketing vlastných tovarov a služieb, a súvisiacich podnikateľských aktivít. Zhotoviteľ však poskytuje Zákazníkovi možnosť kedykoľvek jednoducho a bezplatne odmietnuť používanie uvedených údajov v čase ich získania, ako aj pri každej doručenej správe, ak takéto použitie predtým neodmietol. 2.2 V deň odoslania objednávky potvrdí Zhotoviteľ Zákazníkovi prijatie objednávky prostredníctvom elektronickej pošty (tzv. potvrdzujúcim e-mailom). 2.3 Zákazník týmto potvrdzuje, ak nie je v týchto obchodných podmienkach uvedené inak, že sa pred uzavretím zmluvy o dielo na zákazkové fotoslužby spôsobom primeraným použitému prostriedku diaľkovej komunikácie (internet) oboznámil s (i) hlavnými vlastnosťami fotoslužby v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie a fotoslužby, (ii) jej celkovou cenou, vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní, o súvisiacich nákladoch na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, alebo ak ich nemožno vopred určiť, tak ako aj o tom, že do celkovej ceny môžu byť zarátané takéto náklady alebo poplatky, (iii) platobnými podmienkami, (iv) dodacími podmienkami, (v) lehotou, do ktorej sa Predávajúci zaväzuje dodať fotoslužbu, (vi) informáciami o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov spotrebiteľov, (vii) informáciou o tom, že spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy o dielo na zákazkové fotoslužby (ods. 3.1 týchto obchodných podmienok), (viii) poučením o zodpovednosti Zhotoviteľa za vady fotoslužby podľa § 645 – 649 Občianskeho zákonníka v platnom znení. V súvislosti s fotoslužbou označenou ako (vyvolávanie) fotografií Zhotoviteľ osobitne upozornil Zákazníka na e-shope www.220foto.sk ohľadom pomeru strán pri objednávaní fotografií, že digitálny fotoaparát uchováva fotografie spravidla v pomere strán 3:4 alebo 2:3, to znamená, že v pomere, v akom si Zákazník pred zhotovením jednotlivých fotografií fotoaparát nastavil, v takom budú aj Zhotoviteľom dodané (napr. ak si Zákazník nastavil svoj fotoaparát v pomere 2:3, potom mu Zhotoviteľ v tomto pomere dodá fotografie). Zhotoviteľ rovnako upozorňuje Zákazníka v súvislosti s kvalitou pre neho vyvolaných fotografií, že Zhotoviteľ zodpovedá za ich kvalitu v rozsahu, ktorú možno obvykle očakávať pri automatizovanom (t.j. nie ako pri individuálnom, či profesionálnom) vyvolávaní fotografií. V prípade, ak Zhotoviteľ poskytol vyššie uvedené informácie na trvanlivom nosiči (napr. v papierovej forme, e-mailom, na CD, alebo DVD), spotrebiteľ potvrdzuje, že boli pre neho čitateľné. Ak internet poskytuje obmedzený priestor na poskytnutie vyššie uvedených informácii, tak Spotrebiteľ potvrdzuje, že sa pred uzavretím zmluvy o dielo na zákazkové fotoslužby oboznámil aspoň s informáciami uvedenými v pododsekoch (i), (ii) a (vii). Ostatné informácie sa Zhotoviteľ zaväzuje poskytnúť spotrebiteľovi spôsobom primeraným použitému prostriedku diaľkovej komunikácie. 2.4 Spotrebiteľ týmto výslovne potvrdzuje, že mu Zhotoviteľ bezprostredne pred odoslaním objednávky výslovne, jednoznačne a zrozumiteľne uviedol informácie uvedené v ods. 2.3 pododsek (i) a (ii). Spotrebiteľ odoslaním objednávky výslovne potvrdil, že bol oboznámený s tým, že jej súčasťou je povinnosť zaplatiť cenu. Spotrebiteľ zároveň potvrdzuje, že Zhotoviteľ na svojom webovom sídle www.220foto.sk označil tlačidlo (funkciu) spojené s odoslaním objednávky ľahko čitateľným spôsobom slovným spojením „odoslať objednávku“. 2.5 Zákazník týmto potvrdzuje, že sa na webovom sídle Zhotoviteľa www.220foto.sk najneskôr v okamihu začatia postupu vytvárania objednávky oboznámil s jasne a čitateľne formulovanými informáciami o prípadných obmedzeniach dodania fotoslužby, ako aj o informáciach o spôsoboch platby, ktoré je možné použiť na úhradu fotoslužby. 2.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť spotrebiteľovi potvrdenie o uzavretí zmluvy o dielo na zákazkové fotoslužby na trvalom nosiči bezodkladne po uzavretí zmluvy uzavretej na diaľku, najneskôr spolu s dodaním fotoslužby. Uvedené potvrdenie musí pritom obsahovať všetky informácie uvedené v ods. 2.3 týchto obchodných podmienok, ak ich už Zhotoviteľ neposkytol spotrebiteľovi pred uzavretím zmluvy o dielo na zákazkové fotoslužby. 2.7 Zákazník odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto obchodné podmienky prečítal, a že s nimi v celom rozsahu súhlasí. Odoslaním objednávky Zákazník ďalej záväzne potvrdzuje, že si v dohodnutom termíne fotoslužbu odoberie. V prípade, ak si Zákazník neprevezme objednanú fotoslužbu (ani na to vopred Zhotoviteľa neupozorní) ani v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď mal byť fotoslužba zhotovená, a ak bola fotoslužba zhotovená neskôr, do jedného mesiaca od jeho zhotovenia, je Zákazník povinný zaplatiť Zhotoviteľovi poplatok za uskladnenie vo výške 1,-EUR/denne plus DPH. Po uplynutí troch mesiacov odo dňa, keď bola fotoslužba zhotovená, môže Zhotoviteľ s fotoslužbou voľne nakladať. Nakoľko z povahy fotoslužby ako zhotovenej veci na zákazku vyplýva, že ju nemožno z objektívnych dôvodov (ide najmä o veci osobnej povahy) speňažiť alebo iným spôsobom s ňou účelne naložiť, má Zhotoviteľ právo popri poplatku za uskladnenie aj na zaplatenie ceny zhotovenej fotoslužby. 2.8 Po odoslaní objednávky Zákazníkom je táto elektronicky zaevidovaná v systéme webového sídla Zhotoviteľa www.220foto.sk . Zhotoviteľ uvedené prijatie objednávky Zákazníkovi potvrdí emailom. Doručením uvedeného emailového potvrdenia (tzv. potvrdzujúceho emailu) o prijatí objednávky Zákazníkovi sa zmluva o dielo na zákazkové fotoslužby považuje za uzavretú. Predmetom uvedenej zmluvy o dielo na zákazkové fotoslužby je dodanie v objednávke Zákazníka špecifikovanej fotoslužby za tam uvedenú cenu za zhotovené dielo, a za podmienok uvedených na webovom sídle www.220foto.sk, týchto obchodných podmienok, Reklamačnom poriadku a vo všeobecne záväzných právnych predpisoch. 3. Poučenie o zákonnej výnimke z všeobecného práva Spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy v prípade zmluvy o dielo na zákazkové fotoslužby: 3.1 Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy o dielo na zákazkové fotoslužby, nakoľko ide v zmysle § 7 ods. 6 písm. c) zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení o tzv. „predaj tovaru“ (t.j. zhotovenie veci na zákazku) zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, „tovaru vyrobeného“ na mieru resp. „tovaru“ určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.

4. Dodacie podmienky

4.1 220volt.sk s.r.o. sa zaväzuje dodať fotoslužbu v čo najkratšom termíne, spravidla od 3 do 15 pracovných dní od potvrdenia objednávky, v závislosti od druhu objednanej fotoslužby. 4.2 V prípade dodania fotoslužby mimo predajne Zhotoviteľa uvedenej na webovom sídle www.220foto.sk ) Zhotoviteľa, využíva na dodanie fotoslužby 220volt.sk s.r.o. služby zmluvného partnera, spoločnosť GLS . 4.3 V období Vianoc, sviatkov a nepredvídateľných okolností môže dôjsť k predĺženiu dodacích lehôt. V prípade, že fotoslužba nebola doručená, a Zhotoviteľ Zákazníka nekontaktoval, zaväzuje sa Zákazník Zhotoviteľa bezodkladne informovať za účelom objasnenia a prípadného odstránenia problému.

5. Platobné podmienky

5.1 V prípade odoslania objednávky so zvolenou úhradou vopred má Zákazník povinnosť zaplatiť cenu za zhotovenú fotoslužbu prostredníctvom elektronického bankovníctva. V prípade zvolenej úhrady v hotovosti pri dodaní na predajni Zhotoviteľa, je Zákazník povinný zaplatiť zamestnancovi predajne pri prevzatí fotoslužby. V prípade dodania fotoslužby na tzv. dobierku je Zákazník povinný ustutočniť platbu spoločnosti GLS. 5.2 V prípade rozporu medzi cenou fotoslužby v “Cenníku” a v “nákupnom košíku”, oboma uvedenými na e-shope Zhotoviteľa www.220foto.sk , Zhotoviteľ upozorňuje Zákazníka, že rozhodujúca je v takom prípade cena uvedená v „nákupnom košíku“. 5.3 Všetky ceny fotoslužieb sú uvedené vrátane DPH bez poplatku za doručenie (v skratke „poštovného“). Zhotoviteľ účtuje Zákazníkovi poštovné uvedené na konkrétnej objednávke, ktorého výška závisí od typu objednaného fotoproduktu.

6. Reklamačný poriadok

6.1 Zákazník je povinný si fotoslužbu skontrolovať ihneď pri prevzatí. Zákazník má právo si fotoslužbu neprevziať, ak je na nej alebo na jej obale v čase prevzatia viditeľné mechanické poškodenie alebo ak je fotoslužba neúplná. Podmienkou úspešnej reklamácie je však spísanie reklamačného protokolu s kuriérom GLS, alebo so zamestnancom predajne , alebo musí fotoslužbu odmietnuť prevziať. 6.2 V prípade ďalšieho reklamačného postupu platí Reklamačný poriadok Zhotoviteľa, ktorý sa nachádza na webovej stránke www.220foto.sk. 6.3 V prípade, ak reklamovaný nedostatok bol spôsobená Zákazníkom (napr. ak vyvolané fotografie neobsahujú obrazový záznam, ktorý údajne poskytol Zhotoviteľovi na vyvolanie (tzv. stratené fotografie), je na Zákazníkovi, aby preukázal, že ich riadne doručil/odovzdal Zhotoviteľovi za účelom vyvolania fotografií), najmä neoprávneným zásahom, v dôsledku použitia fotoslužby na iné než určené účely, nevhodným skladovaním, neodbornou montážou, mechanickým poškodením, ktoré nie je spôsobené opotrebovaním vzniknutým obvyklým používaním, nadmerným zaťažením výrobku (v rozpore so všeobecne záväznými alebo inými predpismi, príp. s odporučením výrobcu), Zákazník sa zaväzuje zaplatiť Zhotoviteľovi všetky náklady spojené s vybavením reklamácie. Zhotoviteľ nezodpovedá za reklamované nedostatky spôsobené Zákazníkom, ako ani živelnou pohromou, či inou vyššou mocou. 6.4 Zhotoviteľ zodpovedá voči Spotrebiteľovi za nedostatky fotoslužby v súlade s ustanoveniami §§ 645 – 649 Občianskeho zákonníka v platnom znení. Záručná doba v zmysle § 620 ods. 1 Občianskeho zákonníka v platnom znení je 24 mesiacov. 6.5 Dopravu reklamovanej fotoslužby na posúdenie do sídla Zhotoviteľa 220volt.sk s.r.o., Komenského 21, 943 01, Štúrovo zabezpečí Zákazník . Náklady na dopravu hradí v plnej výške Zhotoviteľ.

7. Ochrana osobných údajov

7.A Všeobecne: 7.1 Zákazník v súvislosti so svojou registráciou na webovom sídle 220volt.sk s.r.o.. www.220foto.sk poskytol Zhotoviteľovi v ods. 2.1 týchto obchodných podmienok uvedené údaje: (i) prihlasovací email, (ii) prihlasovacie heslo, (iii) meno a priezvisko fyzickej osoby, alebo obchodné meno právnickej osoby, alebo fyzickej osoby podnikateľa, (iv) adresu bydliska fyzickej osoby, alebo adresu sídla právnickej osoby, alebo fyzickej osoby podnikateľa. 7.2 Zákazník súčasne s vyššie uvedenou registráciou udelil 220volt.sk s.r.o. svoj výslovný súhlas v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) so spracovaním jeho osobných údajov uvedených v ods. 7.1 týchto obchodných podmienok popri plnení si povinností Zhotoviteľa zo zmluvy o dielo na zákazkové fotoslužby aj na to, aby 220volt.sk s.r.o.. uvedené osobné údaje, ako aj údaje o nákupoch tovaru a služieb (miesto nákupu, čas nákupu, názov tovaru, hodnota a platobné podmienky) počas trvania predmetnej registrácie spracovávala na účely marketingu Zhotoviteľa (najmä zasielanie newsletter-ov, ktorými je Zákazník informovaní o novinkách v poskytovaných službách). 7.3 Zákazník udeľuje súhlas so zasielaním obchodných ponúk prostredníctvom elektronických prostriedkov, a to formou e-mailu, SMS, telefónom alebo faxom v súlade s § 62 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov. Tento súhlas je udelený na dobu trvania vyššie uvedenej registrácie Zákazníka na www.220foto.sk (čas platnosti súhlasu). Súhlas Zákazníka so spracúvaním jeho osobných údajov na účely marketingu je dobrovoľný, resp. môže požiadať o vysvetlenie ohľadom spracovania údajov a zmenu svojich údajov. Zákazník vyhlasuje, že ním poskytnuté osobné údaje sú pravdivé. Súhlas so spracovaním osobných údajov je odvolateľný. Uvedené odvolanie súhlasu možno kedykoľvek vykonať prostredníctvom www.220foto.sk. Zákazník súhlasí s tým, aby po skončení platnosti tohto súhlasu boli ním poskytnuté osobné údaje bez potreby ďalšieho oznámenia zo strany 220volt.sk s.r.o. z dôvodu hospodárnosti bezodkladne zlikvidované, s výnimkou podľa § 17 ods. 2 zákona o ochrane osobných údajov.7.3 Zákazník udeľuje súhlas so zasielaním obchodných ponúk prostredníctvom elektronických prostriedkov, a to formou e-mailu, SMS, telefónom alebo faxom v súlade s § 62 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov. Tento súhlas je udelený na dobu trvania vyššie uvedenej registrácie Zákazníka na www.220foto.sk (čas platnosti súhlasu). Zákazník ďalej berie na vedomie, že môže dôjsť k prenosu jeho osobných údajov aj do iných členských štátov EÚ. Súhlas Zákazníka so spracúvaním jeho osobných údajov na účely marketingu je dobrovoľný, resp. môže požiadať o vysvetlenie ohľadom spracovania údajov a zmenu svojich údajov. Zákazník vyhlasuje, že ním poskytnuté osobné údaje sú pravdivé. Súhlas so spracovaním osobných údajov je odvolateľný. Uvedené odvolanie súhlasu možno kedykoľvek vykonať prostredníctvom www.220foto.sk. Zákazník súhlasí s tým, aby po skončení platnosti tohto súhlasu boli ním poskytnuté osobné údaje bez potreby ďalšieho oznámenia zo strany 220volt.sk s.r.o.. z dôvodu hospodárnosti bezodkladne zlikvidované, s výnimkou podľa § 17 ods. 2 zákona o ochrane osobných údajov. 7. B Informácie v súvislosti so spracúvaním údajov podľa § 15 ods. 1 a 8 zákona o ochrane osobných údajov 7.4 220volt.sk s.r.o. oznamuje Zákazníkovi nasledovné skutočnosti a zároveň poskytuje poučenie o jej právach ako dotknutej osoby v súvislosti so spracovávaním osobných údajov dotknutej osoby spoločnosťou 220volt.sk s.r.o. ako prevádzkovateľom informačného systému podľa týchto obchodných podmienok. Vyjadrením súhlasu uvedeným v ods. 7.1 týchto obchodných podmienok dotknutá osoba potvrdzuje, že sa oboznámila s obsahom svojich práv pri spracúvaní osobných údajov a súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov zadaných pri svojej registrácií na www.220foto.sk, na účel špecifikovaný v ods. 7.1 až 7.3 týchto obchodných podmienok. 7.5 Prevádzkovateľom informačného systému osobných údajov je 220volt.sk s.r.o., so sídlom Komenského 21, 943 01 Štúrovo, IČO: 46 433 457, ktorý získava osobné údaje dotknutej osoby v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“), ktorý podrobne upravuje vzťah medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou. 7.6 220volt.sk s.r.o. je oprávnené spracúvať osobné údaje dotknutej osoby na to, aby uvedené osobné údaje, ako aj údaje o nákupoch tovaru a služieb (miesto nákupu, čas nákupu, názov tovaru, hodnota a platobné podmienky) počas platnosti registrácie Zákazníka na www.220foto.sk spracovával na účely marketingu (najmä na zasielanie newsletter-ov, ktorými je Zákazník informovaný o novinkách v poskytovaných službách), vrátane vykonávania marketingových prieskumov trhu (ďalej len „marketing“). 7.8 220volt.sk s.r.o. je oprávnené spracúvať nasledovné osobné údaje dotknutej osoby: meno, priezvisko, adresa bydliska, telefónne číslo/mobilné telefónne číslo a prihlasovacia e-mailová adresa dotknutej osoby a prihlasovacie heslo. 7.9 220volt.sk s.r.o. bude získavať osobné údaje Zákazníka prostredníctvom webovej stránky www.220foto.sk. 7.10 Dotknutá osoba poskytuje 220volt.sk s.r.o. svoje vyššie uvedené osobné údaje dobrovoľne. 7.11 Osobné údaje budú poskytnuté vyššie uvedeným sprostredkovateľom, prípadne obchodným partnerom 220volt.sk s.r.o. 7.12 Osobné údaje budú sprístupnené zamestnancom 220volt.sk s.r.o. z oddelenia marketingu, a prípadne iným zamestnancom 220volt.sk s.r.o., ktorým oprávnenie nakladať s osobnými údajmi vyplýva z pracovnoprávnych vzťahov voči 220volt.sk s.r.o. v zmysle pracovnoprávnych predpisov, najmä Zákonníka práce, zákona č. 311/2001 Z.z. v platnom znení, z poverenia alebo zo zmluvy medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom. 7.13 Osobné údaje nebudú zverejňované. Uvedené sa však netýka možnosti spracovania údajov v rámci zverejňovaných štatistík a prehľadov predajov. 7.14 Nepredpokladá sa prenos osobných údajov do tretích krajín. 220volt.sk s.r.o. predpokladá prenos osobných údajov do iných členských štátov EÚ. 7.15 Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať: a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané, b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií, c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie, d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie, g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona, h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby. 7.16 Právo dotknutej osoby možno obmedziť len podľa odseku 7.15 písm. e) a f), ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona, alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb. 7.17 Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči a) spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu a žiadať ich likvidáciu, b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona na účely priameho marketingu. 7.18 Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia. 7.19 Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby. 7.20 Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo a) písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania, b) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe, c) u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu. 7.21 Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. 7.22 Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca. 7.23 Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba. V Štúrove, dňa 1.10.2014
© 2019 - 220volt Magyarország Kft. • infoVšeobecné obchodné podmienky · 0905272574
Vedeli ste?
Radi by sme upriamili Vašu pozornosť na skutočnosť, že ak si dáte svoje fotky vyvolať spôsobom FIT alebo FITCROP Vaše fotografie sa v dôsledku pomerov strán nebudú orezávať a budú zachované skoro všetky detaily Vašej fotografie. Popis spôsobov vyvolania fotografií nájdete tu